top of page

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je 3Node software s.r.o. IČ 08342636 se sídlem Frýdecká 494, Třinec, 739 61 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou:

             adresa: Frýdecká 494, Třinec, 739 61

             email:   info@3node.cz

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.Od okamžiku, kdy navštívíte naše webové stránky, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.

2.Informace, které o vás známe, jsou ty, které sbírají Statistické cookies, a ty, které v návaznosti používáme k zajištění chytrých funkcí naší služby. Ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR o vás tedy zpracováváme tyto údaje:

 • IP adresy zařízení, z nichž přistupujete k našim službám,

 • unikátní identifikátor, který vám přidělují cookies Google Analytics,

 • informace o využívání naší stránky (jak používáte vyhledávač, které předpisy nejčastěji navštěvujete, apod.),

 • informace o tom, odkud jste naše webové stránky navštívili, kdy jste je navštívili a opustili, či třeba kolikrát jste již náš web navštívili.

 • Výše uvedené údaje potřebujeme primárně k zajištění funkcionality naší služby. S IP adresou a případně dalšími údaji o síťové komunikaci pracujeme za účelem předcházení a řešení incidentů, které by mohly mít za následek nefunkčnost nebo omezení poskytování našich služeb či by mohly vést k jejich zneužití (např. malware, kyberútoky, dávkové stahování dat ze služeb, přístup z anonymních webových prohlížečů apod), a to na základě našeho oprávněného zájmu.

 • Čistě statistické údaje po jejich obdržení anonymizujeme, agregujeme a používáme jako globální ukazatele využívání našeho webu.

 • Dále zpracováváme vaše osobní údaje jakožto návštěvníka tehdy, pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, e-mailem, telefonem či prostřednictvím sociálních sítí Facebook či Twitter; ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR jimi standardně budou:

 • adresa elektronické pošty (e-mail),

 • telefonní číslo,

 • jméno a příjmení,

 • IP adresy zařízení, z nichž byl učiněn požadavek přes kontaktní formulář,

 • síťové identifikátory přidělené námi nebo službami Facebook/Twitter,

 • vaše uživatelská jména na sítích Facebook/Twitter,

 • další údaje uvedené v rámci komunikace se zákaznickou podporou (bez ohledu na typ kontaktu).

3. Tyto osobní údaje pak zpracováváme na základě:

 • vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kterým se v tomto případě rozumí ukládání cookies a zpracování takto získaných údajů propojením s údaji o využívání služby tak, aby vám mohla být zobrazována personalizovaná doporučení,

 • komunikace se zákaznickou podporou (před založením uživatelského účtu nebo při odhlášení z uživatelského účtu), což je náš i váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění poptávky mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • [1] oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • [2] Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky/poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro její úspěšné vyřízení (jméno a adresa, kontakt).

 • [3] zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Informace o tom, jak využíváte náš web, jakož i informace získané z cookies, resp. jejich použitelnost pro shora uvedené účely, je omezena na dobu 2 let nebo do doby odvolání souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním poptávky z formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27.3.2024.

bottom of page